Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD339
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Świadczenie dobry start stanowi ważny element polityki państwa polegającej na inwestycji w edukację dzieci. Jest ono realnym wsparciem finansowym w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego dla osób z dziećmi w wieku szkolnym. Świadczenie to wynosi 300 zł i jest przyznawane na każde dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.
Obecnie z programu korzysta ok. 4,45 mln dzieci. Zadania związane z realizacją świadczenia dobry start wykonują gmina i powiat. Od momentu uruchomienia w 2018 roku na program wydatkowano ponad 4 mld złotych (stan na grudzień 2020 r.). Łączne koszty obsługi świadczenia dobry start od początku funkcjonowania programu, wyniosły blisko 131 mln zł.
Proponowana zmiana ma na celu optymalizację procesu obsługi świadczeń dobry start i redukcję kosztów ponoszonych na obsługę tego zadania.
Proponowana zmiana zakłada zmianę organu obsługującego świadczenie dobry start na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi oraz systemami informatycznymi, a tym samym będzie w bardziej efektywny sposób obsługiwał wypłatę świadczenia.
Proponowane rozwiązanie zakłada ponadto całkowitą elektronizację procesu składania wniosków o świadczenie (możliwość składania wniosków wyłącznie on-line) oraz ograniczenie form wypłaty świadczenia wyłącznie do przekazu na rachunek bankowy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W rekomendowanym rozwiązaniu zakłada się:
- zmianę organu obsługującego świadczenie dobry start na Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- zmianę dotychczasowej formy składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia poprzez wyłączenie wniosków w formie papierowej i pozostawienie wyłącznie możliwości składania wniosku poprzez systemy teleinformatyczne,
- zmiana sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego poprzez odejście od wypłaty w formie gotówkowej i przekazem pocztowym na rzecz wypłaty w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Koszty obsługi świadczenia dobry start są obecnie określone na poziomie 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Proponowane zmiany w zakresie podmiotu obsługującego świadczenie oraz formy jego dystrybucji (wyłącznie na rachunek bankowy) spowoduje znaczącą redukcję kosztów obsługi.  W niniejszym projekcie zakłada się określenie kosztów obsługi jako 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń dobry start.
W okresie 2021–2031 łączne szacowane koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł w omawianym okresie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBarbara Socha Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry