BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r8379929,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-programu-rzadowego.html
2021-04-13, 06:19
Numer projektuID133
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, nastąpiły znaczące zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki w wielu regionach świata, w tym w Polsce. W związku z zagrożeniem dla zdrowia obywateli, zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej, począwszy od marca 2020 roku, wprowadziła istotne restrykcje sanitarne, mające zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Zakłócenia gospodarcze wywołane pandemią COVID-19 mają bezprecedensową skalę i powodują znaczący spadek aktywności gospodarczej. Negatywny wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę Polski obejmuje m.in.:
- szok podażowy wynikający z zerwanych łańcuchów dostaw oraz braku dostępności pracowników;
- szok popytowy na skutek silnego spadku wydatków konsumentów oraz przedsiębiorstw, powodujący znaczący i szybki spadek przychodów w sektorze przedsiębiorstw, w szczególności w sektorach dotkniętych zakazem prowadzenia działalności, z uwagi na restrykcje sanitarne w związku z chorobą COVID-19;
- niestabilność na rynkach finansowych, w tym znaczące spadki cen aktywów finansowych, surowców, osłabienie kursów walut i spadek płynności oraz zaostrzenie warunków kredytowych;
- spadek nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw.
Od jesieni 2020 roku, niektóre obszary gospodarki zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami, np. działalność kulturalna (kina, muzea, itp.), działalność rekreacyjna i sportowa, gastronomia, rozrywka oraz transport, a gospodarka ponownie znalazła się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii, która okazała się znacznie bardziej intensywna niż wiosną.
Biorąc pod uwagę powyższe, zauważa się konieczność umożliwienia umorzenia przedsiębiorcom działającym w wybranych branżach, szczególnie dotkniętych restrykcjami sanitarnymi, 100% subwencji udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proces umorzeń subwencji w części zależnej od spełnienia warunków zawartych w Programie, będzie realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju („PFR”) w terminie roku od daty udzielenia finansowania. Inicjalnie wartość umorzenia mogła wynosić od 25 do 75% wartości subwencji.

Rekomenduje się, aby umożliwić wybranym branżom uzyskanie umorzenia do 100% subwencji, zależnie od spełnienia określonych warunków.

Branże dotknięte ograniczeniami:
a.    47.71.Z    Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
b.    47.81.Z    Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
c.    47.82.Z    Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
d.    47.89.Z    Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
e.    49.39.Z    Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
f.     55.10.Z    Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
g.    55.20.Z    Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
h.    56.10.A    Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
i.     56.10.B    Ruchome placówki gastronomiczne;
j.     56.21.Z    Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
k.    56.29.Z    Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
l.     56.30.Z    Przygotowywanie i podawanie napojów;
m.   59.14.Z    Działalność związana z projekcją filmów;
n.    74.20.Z    Działalność fotograficzna;
o.    77.21.Z    Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
p.    79.11.A    Działalność agentów turystycznych;
q.    79.11.B    Działalność pośredników turystycznych;
r.     79.12.Z    Działalność organizatorów turystyki;
s.    79.90.A    Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
t.     79.90.B    Działalność w zakresie informacji turystycznej;
u.    79.90.C    Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
v.     82.30.Z    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
w.    85.51.Z    Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
x.     85.52.Z    Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
y.     86.90.A.   Działalność fizjoterapeutyczna;
z.     86.90.D    Działalność paramedyczna;
aa.   90.01 Z    Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
bb.   90.02.Z    Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
cc.    90.04.Z    Działalność obiektów kulturalnych;
dd.    91.02.Z    Działalność muzeów;
ee.    93.11.Z    Działalność obiektów sportowych;
ff.      93.13.Z    Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
gg.    93.19.Z    Pozostała działalność związana ze sportem;
hh.    93.21.Z    Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
ii.      93.29.A    Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;
jj.     93.29.B    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
kk.   93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; oraz
ll.     96.04.Z    Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
mm. 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
nn.   17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur
oo.   18.12.Z - Pozostałe drukowanie
pp.   18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
qq.   18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi      
rr.     73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
ss.    85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 stycznia 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.01.2021
Rejestr zmian