BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r870772646,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-Polityka-migracyjna.html
2021-12-08, 09:51
Numer projektuID179
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie kompleksowego dokumentu przedstawiającego polski model aktywnej polityki migracyjnej jest jednym z projektów strategicznych wymienionych w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. Dokument zakłada m.in. usprawnienie zarządzania procesami emigracyjnymi, imigracyjnymi, integracji cudzoziemców oraz zachęty do ich osiedlania się w Polsce, z uwzględnieniem bezpieczeństwa państwa, oraz stanowi odpowiedź m.in. na potrzeby polityki gospodarczej w zakresie pozyskiwania pracowników cudzoziemskich o odpowiednich kompetencjach dla uzupełniania zasobów ludzkich na rynku pracy, wynikające z występujących trendów demograficznych.
Analizując rozwój sytuacji społecznej i ekonomicznej Polski można dojść do wniosku, że procesy migracyjne odgrywają w tym rozwoju coraz ważniejszą rolę. Nie jest to zjawisko specyficzne dla naszego kraju, do podobnego wniosku można dojść obserwując dzieje współczesne większości państw europejskich. Zaskoczeniem może być tempo zachodzących zmian i – w pewnym stopniu – ich nieuchronność. Znaczącej emigracji z Polski towarzyszy liczna imigracja głównie z terytoriów państw leżących po wschodniej stronie polskiej granicy. Zmiany w sytuacji migracyjnej Polski nakładają się na zmiany wywołane procesami demograficznymi: depopulacją, szybkim wzrostem liczby osób w wieku poprodukcyjnym, starzeniem się zasobów pracy, niską wartością współczynnika urodzeń.
Procesy migracyjne wywołują szereg skutków gospodarczych i społecznych tym intensywniejszych, im bardziej dynamicznie zachodzą owe procesy. Skutki mogą być zarówno pozytywne (wzmacnianie gospodarki, jej rozwój, wzbogacenie kulturowe, rozwijanie procesów integracji społecznej, itd.), jak i negatywne (segmentacja mieszkańców i wzrost napięć etnicznych i kulturowych, nadmierne obciążenia systemu zabezpieczenia społecznego, przeciążenie administracji, itd.).
Aby korzystać z migracji i minimalizować jej potencjalnie negatywne skutki niezbędna jest właściwa polityka państwa, realizowana przez administrację rządową, ale także i przez samorządy, organizacje społeczne, środowiska lokalne, zakłady pracy. Niezbędna jest więc polityka publiczna w zakresie migracji. W ramach owej polityki publicznej polityka państwa odgrywa rolę szczególną, zapewniając warunki prawne i organizacyjne konkretnym działaniom. 
Dotychczasowe próby sformułowania polityki migracyjnej państwa kończyły się zwykle niepowodzeniem. Jedyne próby, które można uznać za częściowo udane, to opracowanie dokumentu "Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania", przyjętego przez Radę Ministrów w 2012 r. i unieważnionego w 2016 r. oraz dokumentu „Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej”, opracowanego pod kierunkiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i przyjętego przez Radę Ministrów w 2018 r. Brak jest jednak dokumentu, który całościowo i spójnie ujmowałby sprawę koordynacji działań państwa wobec procesów migracyjnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W grudniu 2020 r. międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji przyjął dokument „Polityka migracyjna Polski – diagnoza stanu wyjściowego”, który stał się podstawą prac na projektem dokumentu określającego priorytety polityki migracyjnej państwa. Wynikiem tego procesu jest uchwała Zespołu do Spraw Migracji z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia i rekomendowania do przyjęcia przez Radę Ministrów dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022”.
Przedłożony wraz projektem uchwały Rady Ministrów dokument składa się z następujących rozdziałów: legalna migracja (gdzie obecnie na pierwszy plan wysuwają się sprawy związane z imigracją zarobkową i polityką rynku pracy w odniesieniu do cudzoziemców); nielegalna migracja (dotycząca wjazdu, pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce z naruszeniem przepisów prawa); ochrona cudzoziemców (międzynarodowa i krajowa); integracja cudzoziemców oraz migracje Polaków (działania na rzecz Polaków, którzy wyjechali na długie pobyty za granicę, osób polskiego pochodzenia i repatriantów).

Głównymi kierunkami działań zaplanowanymi w obszarze legalnej migracji są:
1. Wzmocnienie systemu instytucjonalnego w obszarze legalizacji pobytu i zatrudnienia;
2. Uzupełnienie niedoboru na rynku pracy i zapewnienie znaczącego udziału cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach, jak i robotników wykwalifikowanych, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedztwa wschodniego, z uwagi na bliskość językową i kulturową;
3. Wykorzystanie potencjału polskich uczelni w zakresie kształcenia cudzoziemców;
4. Zapobieganie nadużyciom i negatywnym konsekwencjom legalnej migracji.

W odniesieniu do nielegalnej migracji dokument zakłada minimalizację skali migracji niezgodnej z prawem oraz skutków tego zjawiska poprzez:
1. Usprawnienie działań kontrolno-weryfikacyjnych wobec cudzoziemców;
2. Zapewnienie efektywnej realizacji polityki powrotowej.

W celu zapewnienia niezbędnej pomocy i opieki cudzoziemcom wymagającym ochrony dokument zakłada:
1. Usprawnienie i przyspieszenie procedur udzielania ochrony międzynarodowej;
2. Zapobieganie nadużyciom i zagrożeniom związanym z udzielaniem ochrony cudzoziemcom.

Celem integracji cudzoziemców jest zapewnienie harmonijnego współistnienia cudzoziemców w polskim społeczeństwie. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez następujące działania:
1. Zapewnienie różnym grupom cudzoziemców dostępu do programów integracyjnych dopasowanych do ich potrzeb;
2. Wsparcie procesu integracji przez system edukacji;
3. Poprawę jakości i dostępności usług publicznych dla cudzoziemców;
4. Zapewnienie działań wspierających integrację skierowanych do społeczeństwa przyjmującego;
5. Zapewnienie spójności społecznej w kontekście migracji.

Głównymi kierunkami działań w zakresie migracji Polaków są:
1. Zapewnienie spójnej i adekwatnej reakcji państwa na emigrację i mobilność Polaków;
2. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego procesu repatriacji;
3. Zapewnienie bezpiecznego i transparentnego procesu przyznawania Kart Polaka.

„Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022” łączy zróżnicowane podejścia instytucji rządowych do problematyki migracji. Określając kierunki przyszłych działań wyznacza jednocześnie obszary współpracy tych instytucji, a także obszary współpracy z podmiotami pozarządowymi.
Przedmiotowy projekt nie wymaga opracowania oceny oddziaływania na środowisko i nie jest wymagany przez Komisję Europejską.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBartosz Grodecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Rejestr zmian