BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r871749,Projekt-ustawy-o-rejestracji-i-ochronie-nazw-i-oznaczen-produktow-rolnych-i-srod.html
2021-12-08, 10:29
Numer projektuUC97
Tytuł

Projekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych, oznaczeń geograficznych win i napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej ustawy jest stworzenie regulacji o oznaczeniach geograficznych obejmującej 3 sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych i win. Obecnie w polskim prawodawstwie istnieją 3 różne ustawy dotyczące oznaczeń geograficznych: ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 224), ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. 2020 r. poz. 1891) oraz ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. 2020 r. poz. 1419). Przepisy tych trzech ustaw wymagają zmiany i uspójnienia. Wyodrębnienie oznaczeń geograficznych z ww. ustaw pozwoli na ujednolicenie przepisów oraz ułatwi producentom zrozumienie regulacji dotyczących zasad i trybu rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych w tych trzech obszarach.
Projektowana ustawa ma również na celu uwzględnienie w polskim porządku prawnym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/787”, w zakresie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/34 z dnia 17 października 2018 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, zmian w specyfikacji produktu, rejestru chronionych nazw, unieważnienia ochrony i stosowania symboli oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiedniego systemu kontroli (Dz. Urz. UE L 9 z 11.01.2019, str. 46), w zakresie oznaczeń geograficznych win. 
Prawo Unii Europejskiej nakłada na państwa członkowskie obowiązki dotyczące przeprowadzenia krajowej procedury oceny wniosków o rejestrację nazw produktów rolnych, środków spożywczych, win i napojów spirytusowych jako oznaczeń geograficznych oraz zapewnienia systemu kontroli prawidłowego stosowania zarejestrowanych nazw. 
Projekt ustawy wzmacnia i uzupełnia system kontroli i nadzoru nad stosowaniem oznaczeń geograficznych. Wynika to z potrzeby bardziej szczegółowego określenia obowiązków Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie nadzoru oraz powierzenia dokonywania kontroli zgodności, produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych i win z oznaczeniami geograficznymi, upoważnionym jednostkom certyfikującym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1, z poźn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1151/2012”, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 992/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013” i rozporządzeniem 2019/787, państwo członkowskie przeprowadza badanie wniosku o rejestrację nazwy złożonego przez grupę producentów, przed przekazaniem go Komisji Europejskiej. 
W związku z powyższym, w celu wykonania obowiązków nałożonych na państwo członkowskie,  projekt ustawy określa organy i instytucje właściwe zaangażowane w proces rejestracji oznaczeń geograficznych oraz określa krajową procedurę badania wniosków o rejestrację oznaczeń geograficznych. Zaproponowana w projektowanej ustawie procedura badania wniosków o rejestrację nazw produktów (tj. produktów rolnych, środków spożywczych, win i napojów spirytusowych) oraz powierzenie zadań wybranym organom i instytucjom oparte zostały na obecnie obowiązującej procedurze rejestracji chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 224). 
Wnioski o rejestrację oznaczeń geograficznych: produktów rolnych, środków spożywczych, napojów spirytusowych i win będą składane do ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Po dokonaniu oceny formalnej wnioski o rejestrację będą ogłaszane w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych i przekazywane Radzie do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, organowi opiniodawczo – doradczemu ministra w celu wydania opinii o spełnianiu przez wniosek wymagań określonych w tytule II i III rozporządzenia nr 1151/2012, podsekcji 2 sekcji 2 rozporządzenia nr 1308/2013 i rozdziale III rozporządzenia 2019/787. Po publikacji w dzienniku urzędowym ministra będzie możliwe złożenie ewentualnych sprzeciwów przez inne podmioty zainteresowane, zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia 1151/2012, w przypadku wniosków dotyczących rejestracji nazw produktów rolnych i środków spożywczych, art. 96 ust 3 rozporządzenia nr 1308/2013 w przypadku wniosków dotyczących rejestracji nazw win, art. 24 ust. 6 rozporządzenia 2019/787, w przypadku wniosków dotyczących rejestracji nazw napojów spirytusowych. Wnioski, w przypadku których minister stwierdził zgodność z przepisami rozporządzenia nr 1151/2012 w przypadku produktów rolnych i środków spożywczych, rozporządzenia nr 1308/2013 w przypadku win, rozporządzenia 2019/787 w przypadku napojów spirytusowych, będą przekazywane Komisji Europejskiej. 
Ponadto ww. rozporządzenia zobowiązują państwa członkowskie do zapewnienia wysokich standardów ochrony nazw produktów rolnych, środków spożywczych, win i napojów spirytusowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej. W związku z tym projektowane przepisy mają na celu wdrożenie skutecznej kontroli i zapewnienie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem oznaczeń geograficznych. Obecnie producenci napojów spirytusowych, którzy chcą w obrocie wykorzystywać oznaczenia geograficzne, z braku szczegółowych uregulowań, poddają się ocenie jakości zgodnie z przepisami o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Rozwiązanie takie nie jest jednak satysfakcjonujące i nie wypełnia obowiązków nałożonych na państwa członkowskie przepisami unijnymi. 
Proponowane rozwiązanie zapewni skuteczne wywiązanie się z obowiązków kontrolnych nałożonych na państwa członkowskie na mocy ww. rozporządzeń. Rozporządzenia te dają państwom członkowskim możliwość delegowania zadań w zakresie przeprowadzania kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją oznaczeń geograficznych do jednostek certyfikujących. Upoważnione przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych do działania w ww. zakresie jednostki certyfikujące, będą musiały zapewnić odpowiednie gwarancje obiektywności i bezstronności oraz dysponować wykwalifikowanym personelem oraz środkami niezbędnymi do wykonywania swoich zadań. Delegowanie zadań kontrolnych do upoważnionych jednostek certyfikujących oraz pozostawienie nadzoru w kompetencjach Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie obciąży budżetu państwa, a zapewni płynne funkcjonowanie systemu i skuteczny nadzór państwa nad prawidłowym stosowaniem oznaczeń geograficznych produktów rolnych, środków spożywczych, win i napojów spirytusowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Romanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2022 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.12.2021
Rejestr zmian