Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD240
Tytuł

Projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podjęcie prac nad przygotowaniem projektu ustawy wynika z konieczności odpowiedniego uregulowania w przepisach prawa kwestii dotyczących uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 oraz z 2020 r. poz. 1461). Wydane na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) ww. rozporządzenie, zgodnie z treścią upoważnienia ustawowego, powinno zawierać wyłącznie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a zakres dotyczący uzyskiwania ww. uprawnień nie powinien być objęty tą regulacją. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie prac legislacyjnych, mających na celu właściwe uregulowanie przepisów dotyczących nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, zwanych dalej też „maszynami i urządzeniami technicznymi”.
Zgodnie z § 23–26 ww. rozporządzenia obsługiwanie maszyn i urządzeń technicznych określonych w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia jest możliwe po wcześniejszym ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zwany dalej „Łukasiewicz-IMBiGS”. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną, a jego zakres jest opisany w ww. rozporządzeniu. Przepisy tego rozporządzenia określają również warunki jakie musi spełnić dany podmiot szkolący, aby mógł prowadzić szkolenia dla operatorów maszyn i urządzeń technicznych oraz zobowiązują Łukasiewicz-IMBiGS do opracowywania programów ww. szkoleń. W czasie stosowania tych przepisów zidentyfikowano jednak pewne braki regulacji dotyczących m.in. wysokości opłat za udostępnienie ww. programów szkoleń, wzoru wniosku o sprawdzenie kwalifikacji i wydanie uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych, wysokości opłat związanych ze sprawdzeniem kwalifikacji i wydaniem uprawnień, składu komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej sprawdzenie ww. kwalifikacji i wymagań wobec osób wchodzących w skład tej komisji, wydawania duplikatów dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień i opłat z tym związanych. Przygotowanie przepisów obejmujących między innymi te kwestie i wprowadzanie regulacji na poziomie ustawowym pozwoli na właściwe uregulowanie przepisów dotyczących nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień oraz ich właściwe stosowanie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakresem projektowanej ustawy będą objęte maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia i środowiska, oraz do obsługi których wymagane jest uzyskanie uprawnień określonych w przedmiotowej ustawie.
Projekt ustawy przewiduje uregulowanie następujących kwestii:
1) wymagań wobec osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;
2) zasad nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
3) zasad wydawania duplikatów książki operatora i jej wymiany;
4) powierzenia, przez ministra właściwego do spraw gospodarki, organowi podległemu temu ministrowi lub przez niego nadzorowanemu albo jednostce podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej, albo instytutowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, wykonywania zadań w zakresie sprawdzania kwalifikacji i wydawania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
5) zasad uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych przez osoby posiadające kwalifikacje lub uprawnienia uzyskane w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie obsługi maszyn lub urządzeń technicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 oraz z 2021 r. poz. 78).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuOlga Ewa Semeniuk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2022 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.12.2021
do góry