BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r914436,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-ustawy-o-ochronie-granicy-panstw.html
2021-12-08, 10:52
Numer projektuUD265
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach, ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowane zmiany ma na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do aktualnej sytuacji migracyjnej występującej na granicy zewnętrznej UE w zakresie sprawnego przeprowadzania postępowań w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy zewnętrznej UE, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochronie porządku publicznego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu zapewnienia szybkości i efektywności prowadzonych postępowań w sprawie przekroczenia granicy wbrew przepisom prawa proponuje się wprowadzenie w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm.) nowych regulacji, które przede wszystkim odformalizują i przyspieszą prowadzone postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu (powrotu cudzoziemca z terytorium RP). W celu przeciwdziałania nadużywaniu przez cudzoziemców postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej proponuje się wprowadzenie w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108) zmian w zakresie możliwości pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, w przypadku gdy przedmiotowy wniosek zostanie złożony przez cudzoziemca, zatrzymanego w pobliżu granicy zewnętrznej UE niezwłocznie po jej przekroczeniu wbrew przepisom prawa, chyba że przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, oraz przedstawiły wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy. Projekt przewiduje ponadto dodanie przepisu penalizującego przekraczanie granicy RP wbrew przepisom jako przestępstwo bezwarunkowe w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z poźn. zm.).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 sierpnia 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.08.2021
Rejestr zmian