Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD397
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 i 713), wydanego na podstawie art. 15ggb ust. 1, art. 15zt ust. 1, art. 15zze5 ust. 1 oraz art. 31zy ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), wynika z potrzeby zapewnienia dodatkowego wsparcia przedsiębiorcom, którzy działają w branżach szczególnie mocno dotkniętych konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19. Pomimo stopniowego znoszenia w ostatnim okresie obostrzeń i restrykcji sanitarnych sytuacja podmiotów funkcjonujących w niektórych sektorach gospodarki wciąż jest trudna.
Wiele rozwiązań mających na celu wsparcie najbardziej poszkodowanych przedsiębiorców, zostało już wdrożonych. Istnieje pilna potrzeba udzielenia dalszego wsparcia dla form działalności gospodarczej najbardziej dotkniętych obostrzeniami nakładanymi w związku z COVID-19. Konieczne stało się opracowanie kolejnego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających w najbardziej dotkniętych branżach, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nich działalności. Przedkładany projekt rozporządzenia pozwoli na przedłużenie funkcjonowania instrumentów wspierających przedsiębiorców.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację wsparcia przyznanego przedsiębiorcom na podstawie wcześniejszych rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.
W stosunku do rozwiązań przewidzianych w obowiązującym rozporządzeniu projekt zakłada, że wsparcie oferowane będzie w dwóch podstawowych formach:
1) jednego – dodatkowo przyznawanego – świadczenia postojowego,
2) zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.
Przedstawiciele branż wskazanych w projektowanym akcie prawnym będą mogli więc wnioskować o pomoc, która będzie udzielana – w zależności od formy – po raz kolejny bądź na kolejny okres.
W projekcie utrzymano dotychczasowe rozwiązania dotyczące:
- tzw. okresu porównawczego – wykazując spadek przychodów możliwe będzie odniesienie się do przychodów uzyskanych w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 r. bądź we wrześniu 2020 r., a także
- momentu weryfikacji warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 – ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.
Przedsiębiorstwa, które zostaną objęte wsparciem regulowanym przedmiotowym rozporządzeniem prowadzą działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodami wymienionymi w projekcie rozporządzenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Niedużak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry