Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD185
Tytuł

Projekt ustawy o ekonomii społecznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ekonomia społeczna, jako sfera życia społeczno-gospodarczego, która pozostaje na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz organizacji pozarządowych, które nie działają w celu maksymalizacji zysku, nie została dotąd zdefiniowana w polskim porządku prawnym. Brak kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności zdefiniowania i określenia zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (PS) oraz zasad współpracy z administracją publiczną i udziału tych podmiotów w realizacji usług społecznych, stanowi istotną barierę w rozwoju zarówno całego sektora ekonomii społecznej, jak i usług społecznych. Podstawowym celem projektowanej regulacji jest aktywne włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności bezrobotnych, osób niepełnosprawnych lub innych niesamodzielnych, poprzez tworzenie stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Projektowana ustawa o ekonomii społecznej stanowić ma narzędzie reintegracji społecznej i zawodowej, realizować cele zatrudnieniowe, wpływać na rozwój usług społecznych, a także wspierać szeroko rozumiany rozwój lokalny w jednostkach samorządu terytorialnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Podstawowym celem projektowanej regulacji jest wsparcie zatrudnienia i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz świadczenie przez podmioty ekonomii społecznej usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej.
Status PS może uzyskać podmiot ekonomii społecznej prowadzący odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą, po spełnieniu enumeratywnie wymienionych w projekcie ustawy przesłanek. Działalność przedsiębiorstwa społecznego może być prowadzona: w celu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, stanowiących co najmniej 30% osób zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo społeczne może również prowadzić działalność w celu realizacji usług społecznych. Cały zysk (nadwyżka bilansowa) wypracowany przez PS przeznaczany będzie na reintegrację pracowników i realizację celów społecznych lub wzmacnianie potencjału tego przedsiębiorstwa. W stosunku do każdej z osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PS będzie zobowiązane realizować indywidualny plan reintegracyjny w celu podnoszenia ich kwalifikacji i kompetencji. Projekt ustawy przewiduje również mechanizmy wsparcia zatrudnienia i reintegracji w PS, m.in.: - jednorazową dotację na utworzenie stanowiska pracy, - finansowanie kosztów wynagrodzenia, - refundację (przez okres realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego) części wynagrodzenia. Nadzór nad spełnianiem wymogów określonych w ustawie będzie sprawował wojewoda właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa społecznego.
W celu poprawienia warunków współpracy podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami samorządu terytorialnego, zaproponowano również wprowadzenie nowych trybów zlecania realizacji usług społecznych. Jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła zlecić realizację usługi społecznej w trybie negocjacyjnym, polegającym na uprzednim przeprowadzeniu negocjacji w celu doszczegółowienia sposobu realizacji tej usługi. Projekt ustawy przewiduje również możliwość wspólnej realizacji usługi społecznej z podmiotem ekonomii społecznej poprzez zawarcie umowy partnerstwa publiczno-społecznego.
Projekt ustawy przewiduje, że za kreowanie polityki publicznej w zakresie rozwoju ekonomii społecznej będzie odpowiadał minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który będzie koordynować działania organów administracji rządowej w zakresie ekonomii społecznej. Natomiast na szczeblu województwa, za koordynację działań w tym zakresie odpowiadać ma marszałek województwa.
Projekt ustawy przewiduje również możliwość tworzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego programów rządowych i resortowych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Programy te mogą być finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy w wysokości nie większej niż 20 mln zł rocznie, na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy ministrem właściwym ds. pracy i ministrem właściwym ds. zabezpieczenia społecznego. Programy te mogą być również finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W ramach ww. programów planowane jest finansowanie, w szczególności działań wspierających:

1) rozwój ekonomii społecznej;
2) tworzenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych oraz wzmacnianie ich potencjału innowacyjnego i rozwojowego;
3) zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) podnoszenie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej;
5) budowanie wspólnych przedsięwzięć przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej na rzecz rozwoju ich potencjału oraz rozwoju lokalnego;
6) realizację usług społecznych.

Projekt ustawy o ekonomii społecznej umożliwia również finansowanie, w ramach programów rządowych i resortowych, działalności gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej poprzez udzielenie, w ramach pomocy de minimis, dotacji przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. W tym celu przewidziano również możliwość finansowania realizacji zadań (w ramach programów) w trybie naboru wniosków. W projekcie regulacji określono niezbędne elementy procedury naboru: zakres i zasady publikacji ogłoszenia o naborze, sposób oceny i informowania o wynikach, a także kwestie dot. zawierania umów, wypłaty środków, rozliczenia i kontroli. Wprowadzenie nowego trybu naboru wniosków jest konieczne z uwagi na fakt, że wsparcie w ramach programów dotyczyć może również działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej. Tryb ten pozwoli również zaangażować w proces wdrażania programów jednostki samorządu terytorialnego. Będą mogły one uczestniczyć w ich realizacji zarówno w charakterze podmiotów otrzymujących wsparcie w realizacji ich zadań dotyczących wspierania ekonomii społecznej, jak również w charakterze pośredników odpowiedzialnych za udzielanie wsparcia w zakresie swojej właściwości terytorialnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.04.2021
do góry