Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD268
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie
Obecne brzmienie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401) powoduje, że ze zwolnienia z podatku od nieruchomości korzystają nieruchomości , na których znajduje się infrastruktura kolejowa (udostępniana, wykorzystywana do przewozu osób lub szerokotorowa) i nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej (zwolnione przez okres trzech lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym). Przepis jest nadużywany do unikania opodatkowania gruntów, na których znajduje się infrastruktura kolejowa, przez podmioty nieprowadzące działalności kolejowej, z uwagi na interpretacje, które pojęcia „udostępniania infrastruktury” nie wiążą ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.).
Istota rozwiązań ujętych w projekcie
Zmiana przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w relacji do postanowień ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.), doprecyzowuje zakres zwolnienia, wiążąc go z udostępnianiem infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej, o których mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Jednocześnie wyklucza możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury kolejowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
W tym celu proponuje się zmiany w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do:
1) gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej lub obiektów infrastruktury usługowej:
- udostępnianych przewoźnikom kolejowym w rozumieniu rozdziałów 6-6b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym,
- wykorzystywanych do przewozu osób,
- tworzących linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm,
- tworzących infrastrukturę nieczynną w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym,
2) gruntów, budynków i budowli w części służącej bezpośredniej obsłudze podróżnych przez przewoźnika kolejowego
lub operatora stacji pasażerskiej,
3) nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej (usunięcie 3 letniego okresu),
4) gruntów stanowiących obszar kolejowy, jeśli nie są zajęte na prowadzenie działalności innej niż „kolejowa”.
Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Bittel Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.09.2021
do góry