Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC76
Tytuł

Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych

POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o nadzorze nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej ustawy jest:
- zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1), oraz
- implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/338 z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w zakresie wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji oraz dyrektywy 2013/36/UE i (UE) 2019/878 w zakresie ich zastosowania do firm inwestycyjnych w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (Dz. Urz. UE L 68 z 26.2.2021, str. 14) (dalej: „dyrektywa 2021/338”).
Przepisy wynikające z rozporządzenia będą stosowane od dnia 10 listopada 2021 r., a przepisy wynikające z dyrektywy 2021/338 – od dnia 28 listopada 2021 r.
Przepisy rozporządzenia wprowadzają w Unii Europejskiej jednolite zasady dotyczące finansowania społecznościowego (European Crowdfunding Service Provider, ECSP), tzw. crowdfundingu. Finansowanie społecznościowe jest rozwiązaniem z dziedziny technologii finansowej, które zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), w szczególności przedsiębiorstwom typu start-up, alternatywny dostęp do finansowania. Jest ono realizowane za pośrednictwem platformy crowfundingowej, tj. rozwiązania cyfrowego udostępnianego w Internecie otwartemu gronu odbiorców przez dostawcę usług crowdfundingowych, służącego do prowadzenia zbiórek crowfdundingowych.
Rozporządzenie dotyczy  platform crowdfundingowych:
- działających w tzw. modelu udziałowym, w którym inwestor, w zamian za wpłatę, obejmuje papiery wartościowe (najczęściej akcje) wyemitowane przez właściciela projektu oraz
- ułatwiających udzielanie pożyczek społecznościowych.
Rozporządzenie przyznaje dostawcom usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych swobodę świadczenia usług w całej Unii Europejskiej, jednocześnie nakładając na nich konieczność spełniania określonych obowiązków organizacyjnych. Rozporządzenie zawiera także rozwiązania podnoszące poziom ochrony inwestorów.
Regulacje zawarte w dyrektywie 2021/338 mają na celu wyeliminowanie zbędnej biurokracji i wprowadzenie środków, które powinny skutecznie złagodzić zawirowania gospodarcze wynikające z pandemii Covid-19 i wesprzeć proces odbudowy po wstrząsie gospodarczym tą pandemią spowodowanym. Środki te zmierzają do zmniejszenia złożoności regulacyjnej i kosztów przestrzegania przepisów przez firmy inwestycyjne oraz wyeliminowania zakłóceń konkurencji – pod warunkiem jednoczesnego należytego uwzględnienia ochrony inwestorów. Najważniejsze ze zmian skupiają się na problematyce wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie


Rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie UE do wprowadzenia w prawie krajowym rozwiązań zapewniających skuteczne stosowanie przepisów tego rozporządzenia. W tym celu projektowana ustawa:
- wskaże Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jako organ właściwy do nadzoru nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych,
- przyzna KNF odpowiednie uprawnienia nadzorcze (m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców oraz do współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości i organami nadzoru z innych państw członkowskich UE),
- wprowadzi odpowiednie sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia lub ustawy,
- wprowadzi odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z ofertą finansowania społecznościowego,
- wprowadzi przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej i zasad przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych,
- uprości niektóre wymogi informacyjne spoczywające na emitencie papierów wartościowych – w przypadku ofert publicznych prowadzonych poza platformami finansowania społecznościowego, ale za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent będzie miał możliwość sporządzenia jedynie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum informacyjnego.
Z  dniem 10 listopada 2023 r. ulegnie podwyższeniu  próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu, z 2,5 mln euro do 5 mln euro. Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, zostaną z tym dniem objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, w przypadku ofert prowadzonych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej). Zgodnie z rozporządzeniem, właściciele projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania prospektu. Natomiast przez okres 2 lat od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (tj. do dnia 9 listopada 2023 r.) w państwach, w których próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, powyżej którego należy sporządzić prospekt, wynosi mniej niż 5 mln euro, dopuszcza się prowadzenie ofert finansowania społecznościowego bez konieczności sporządzenia prospektu jedynie do wartości nieprzekraczającej progu przewidzianego w prawie krajowym.
Z kolei wdrożenie dyrektywy 2021/338 wymaga regulacji polegających w szczególności na:
- wprowadzeniu zasady, zgodnie z którą w komunikacji między firmami inwestycyjnymi i ich klientami lub potencjalnymi klientami, informacje są przekazywane domyślnie w postaci elektronicznej;
- wyłączeniu szeregu obowiązków firm inwestycyjnych względem klientów profesjonalnych, jak obowiązek przekazywania informacji o pewnych kategoriach kosztów i opłat, lub obowiązku przekazywania regularnych sprawozdań związanych z wykonywaniem umowy;
- czasowym zawieszeniu obowiązku publikacji raportów obejmujących informacje dotyczące ceny instrumentu finansowego, kosztów związanych z wykonaniem zlecenia, czasu zawarcia transakcji oraz prawdopodobieństwa zawarcia transakcji, w odniesieniu do instrumentów finansowych podlegających obowiązkowi obrotu;
- wprowadzeniu szeregu nowych wyłączeń z systemu limitów pozycji, w tym przede wszystkim wyłączenia z systemu powstających rynków towarowych i ograniczeniu jego zastosowania do kluczowych lub istotnych towarowych instrumentów pochodnych.
Oczekuje się, że skutkiem wdrożenia dyrektywy 2021/338 będzie wyeliminowanie zbędnej biurokracji, zmniejszenie złożoności regulacyjnej i kosztów przestrzegania przepisów przez firmy inwestycyjne oraz wyeliminowanie zakłóceń konkurencji, przy zachowaniu należytego uwzględnienia ochrony inwestorów, a w efekcie złagodzenie zawirowań gospodarczych wynikających z pandemii Covid-19.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMFFiPR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Patkowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMFFiPR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.07.2021
do góry