Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024”
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

16.10.2020 10:00 -

Potrzeba opracowania nowego programu drogowego wynika z konieczności pilnego wdrożenia działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze infrastruktury. Współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych w Polsce wciąż należy do najwyższych w Unii. W celu odwrócenia niepokojących trendów, zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagają zapewnienia stabilnego finansowania na najbliższe lata, czego gwarantem będzie Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024, zwany dalej „Programem”.
Program został przygotowany z uwagi na konieczność zapewnienia dodatkowych środków na finansowanie priorytetowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, planowanych do realizacji w ramach Programu. W ramach dotychczas dostępnych – ale niewystarczających w stosunku do potrzeb – środków jest realizowana część zadań zgodnych z projektowanym zakresem Programu. Dodatkowe środki Krajowego Funduszu drogowego w ramach Programu przeznaczone na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwią kontynuację rozpoczętych prac dotyczących poprawy infrastruktury drogowej w całej Polsce w odniesieniu do bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

16.10.2020 10:00 -

Głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych. Celami szczegółowymi są zapewnienie ochrony uczestnikom ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja liczby wypadków i ich ofiar).
Zakłada się osiągnięcie powyższych celów poprzez realizację inwestycji drogowych takich jak:
– poprawa warunków niechronionych uczestników ruchu, a w szczególności:
  - poprawa warunków widoczności pieszego/rowerzysty przez kierowcę oraz pojazdów przez pieszych/rowerzystów na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerzystów,
  - efektywne oświetlanie i doświetlanie przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów a także przystanków publicznego transportu zbiorowego i dojść do nich,
  - rozdzielanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów za pomocą fizycznych środków, w tym wykonywania dedykowanej infrastruktury dla pieszych,
  - rozdzielanie ruchu rowerów od ruchu innych pojazdów i pieszych za pomocą fizycznych środków, w tym wykonywania dedykowanej infrastruktury dla rowerów,
  - podnoszenie parametrów użytkowych nawierzchni infrastruktury dla pieszych i rowerów,
  - wykonywanie peronów na przystankach publicznego transportu zbiorowego oraz
– bezpiecznych dojść do peronów,
– budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
– budowa zatok autobusowych,
– przebudowa skrzyżowań,
– budowa lewoskrętów,
– budowa kładek dla pieszych,
– montaż znaków drogowych i/lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,
– poprawa warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, w tym na pasach włączeń i wyłączeń,
– likwidacja punktów kolizyjnych na jezdniach a w szczególności ograniczanie liczby zjazdów z jezdni głównych w wyniku wykonywania dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przyległe do pasów drogowych,
– poprawa geometrii skrzyżowań dróg, w szczególności w zakresie kanalizacji ruchu oraz fizycznych środków ograniczania prędkości przed skrzyżowaniami,
– likwidacja zastoisk wód na jezdniach zwiększających prawdopodobieństwo wpadnięcia pojazdu w poślizg, w tym zapewnienie sprawnego odprowadzania wód opadowych z pasów drogowych w szczególności poprzez poprawę parametrów techniczno-użytkowych urządzeń odprowadzających wody z pasów drogowych,
– korekta łuków poziomych jezdni w zakresie promieni oraz pochyleń poprzecznych, na których występuje duże prawdopodobieństwo wypadnięcia pojazdu z toru jazdy,
– poprawa bezpieczeństwa w obrębie jezdni, w tym dostosowanie przekrojów drogowych do faktycznych potrzeb wynikających ze struktury ilościowej, rodzajowej i kierunkowej ruchu, a w szczególności:
  - likwidacja dwukierunkowych przekrojów jednojezdniowych o co najmniej czterech pasach ruchu,
  - wprowadzanie przekroju 2+1 poprzez wykonywanie dodatkowych, naprzemiennych pasów ruchu do wyprzedzania,
  - likwidacja dwukierunkowych przekrojów jednojezdniowych z szerokimi poboczami utwardzonymi,
– wprowadzanie stref bezpieczeństwa w otoczeniu jezdni ze szczególnym uwzględnieniem „stref wybaczających” błędy kierowców, tzn. stref w otoczeniu jezdni wolnych od przeszkód, o łagodnie wyprofilowanych skarpach i nasypach,
– efektywne oświetlanie lub doświetlanie szczególnie niebezpiecznych miejsc na jezdniach dróg oraz miejsc bez wyodrębnionej infrastruktury dla pieszych i rowerów,
– poprawa parametrów użytkowych jezdni w zakresie likwidacji nierówności poprzecznych i podłużnych, spękań oraz uszkodzeń poszczególnych warstw nawierzchni,
– poprawa przepustowości dróg, a w szczególności węzłów i skrzyżowań drogowych,
– poprawa bezpieczeństwa na dojazdach do przejazdów drogowych, w szczególności w zakresie fizycznego wymuszania redukcji prędkości oraz poprawy warunków widoczności,
– uporządkowanie warunków parkowania pojazdów wzdłuż dróg krajowych poprzez tworzenie bezpiecznych stanowisk postojowych,
– likwidacja miejsc o ograniczonych parametrach skrajni poziomej i pionowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

16.10.2020 10:00 - MI

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

16.10.2020 10:00 - Rafał Weber Sekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

16.10.2020 10:00 - projekty innych dokumentów rządowych

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

16.10.2020 10:00 - MI

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

16.10.2020 10:00 - I kwartał 2021 r.

Typ dokumentu

16.10.2020 10:00 - A - projekty wynikające z expose

Tytuł projektu

16.10.2020 10:00 -

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024”


do góry