Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

02.07.2021 11:00 -

Podjęcie prac nad przygotowaniem projektu ustawy wynika z konieczności odpowiedniego uregulowania w przepisach prawa kwestii dotyczących uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 oraz z 2020 r. poz. 1461). Wydane na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) ww. rozporządzenie, zgodnie z treścią upoważnienia ustawowego, powinno zawierać wyłącznie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a zakres dotyczący uzyskiwania ww. uprawnień nie powinien być objęty tą regulacją. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie prac legislacyjnych, mających na celu właściwe uregulowanie przepisów dotyczących nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, zwanych dalej też „maszynami i urządzeniami technicznymi”.
Zgodnie z § 23–26 ww. rozporządzenia obsługiwanie maszyn i urządzeń technicznych określonych w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia jest możliwe po wcześniejszym ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zwany dalej „Łukasiewicz-IMBiGS”. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną, a jego zakres jest opisany w ww. rozporządzeniu. Przepisy tego rozporządzenia określają również warunki jakie musi spełnić dany podmiot szkolący, aby mógł prowadzić szkolenia dla operatorów maszyn i urządzeń technicznych oraz zobowiązują Łukasiewicz-IMBiGS do opracowywania programów ww. szkoleń. W czasie stosowania tych przepisów zidentyfikowano jednak pewne braki regulacji dotyczących m.in. wysokości opłat za udostępnienie ww. programów szkoleń, wzoru wniosku o sprawdzenie kwalifikacji i wydanie uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych, wysokości opłat związanych ze sprawdzeniem kwalifikacji i wydaniem uprawnień, składu komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej sprawdzenie ww. kwalifikacji i wymagań wobec osób wchodzących w skład tej komisji, wydawania duplikatów dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień i opłat z tym związanych. Przygotowanie przepisów obejmujących między innymi te kwestie i wprowadzanie regulacji na poziomie ustawowym pozwoli na właściwe uregulowanie przepisów dotyczących nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień oraz ich właściwe stosowanie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

02.07.2021 11:00 -

Zakresem projektowanej ustawy będą objęte maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia i środowiska, oraz do obsługi których wymagane jest uzyskanie uprawnień określonych w przedmiotowej ustawie.
Projekt ustawy przewiduje uregulowanie następujących kwestii:
1) wymagań wobec osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;
2) zasad nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
3) zasad wydawania duplikatów książki operatora i jej wymiany;
4) powierzenia, przez ministra właściwego do spraw gospodarki, organowi podległemu temu ministrowi lub przez niego nadzorowanemu albo jednostce podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej, albo instytutowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, wykonywania zadań w zakresie sprawdzania kwalifikacji i wydawania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
5) zasad uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych przez osoby posiadające kwalifikacje lub uprawnienia uzyskane w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie obsługi maszyn lub urządzeń technicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 oraz z 2021 r. poz. 78).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

02.07.2021 11:00 - MRPiT

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

02.07.2021 11:00 - Olga Ewa Semeniuk Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

02.07.2021 11:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

02.07.2021 11:00 - MRPiT

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

02.07.2021 11:00 - IV kwartał 2021 r.

Typ dokumentu

02.07.2021 11:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

02.07.2021 11:00 -

Projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych


do góry