BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/rada-dzialalnosci-pozyt/6270,Rada-Dzialalnosci-Pozytku-Publicznego.html
2021-04-13, 06:15

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego powołanym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.).

Skład Rady

Stosownie do art. 36 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada składa się z co najmniej 20 członków:

 • przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członków Rady powołuje i odwołuje Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy,
 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, związanych z działalnością pożytku publicznego,
 • zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach,
 • wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
 • tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów,
 • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Zapraszamy na stronę Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego: www.pozytek.gov.pl.

 

Sekretariat Rady Działalności Pożytku Publicznego prowadzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Kontakt mailowy: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl.

 

Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

 

Strona rządowa

 1. Wojciech Kaczmarczyk – Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 2. Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu EFS, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 3. Anna Krupka Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki (od dnia 7 stycznia 2019 r.)
  Jarosław Stawiarski Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki (do dnia 7 stycznia 2019 r.)
 4. Paweł Lewandowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 5. Adam Lipiński – Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania – współprzewodniczący Rady
 6. Marzena Machałek – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 7. Krzysztof Michałkiewicz - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od dnia 12 marca 2019 r.)
  Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do dnia 11 marca 2019 r.)
 8. Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 9. Szymon Szynkowski vel Sęk – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 10. Filip Świtała – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Strona samorządowa

 1. Piotr Choroś – Unia Metropolii Polskich
 2. Piotr Drygała – Związek Miast Polskich
 3. Anna Grygierek – Związek Gmin Wiejskich RP
 4. Bożena Lisowska – Związek Województw RP
 5. Andrzej Nowicki – Związek Powiatów Polskich

Strona pozarządowa

 1. Bohdan Aniszczyk – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
 2. Paweł Backiel – Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych
 3. Krzysztof Balon – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 4. Zbigniew Barciński – Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania
 5. Mariusz Bulski – Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza
 6. Bogusław Janusz Cebulski – Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej
 7. Wojciech Dec – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
 8. Łukasz Domagała – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 9. Alicja Gawinek – Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 10. Łukasz Tomasz Gojke – Polskie Stowarzyszenie Morskie–Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego
 11. Wojciech Jachimowicz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne – współprzewodniczący Rady
 12. Przemysław Jaśkiewicz – Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej
 13. Maciej Dawid Kunysz – Stowarzyszenie EKOSKOP
 14. Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 15. Justyna Kalina Ochędzan – Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
 16. Marzena Pieńkosz-Sapieha – Federacja Polskich Banków Żywności
 17. Mariusz Pruszyński – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ściana Wschodnia
 18. Adam Ptasiński – Fundacja Generator Inspiracji
 19. Kamil Sieratowski – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta
 20. Ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej
 21. Teresa Tiszbierek – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
 22. Aleksander Waszkielewicz – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 23. Waldemar Weihs – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 24. Mirosława Widurek – Stowarzyszenie „Dla Równości”
 25. Maciej Andrzej Zarębski – Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne

Zespół do spraw Rozwoju Dialogu Obywatelskiego

 1. Krzysztof Balon – Przewodniczący Zespołu
 2. Mariusz Bulski
 3. Bogusław Janusz Cebulski
 4. Łukasz Domagała
 5. Piotr Drygała
 6. Alicja Gawinek
 7. Łukasz Tomasz Gojke
 8. Przemysław Jaśkiewicz
 9. Wojciech Kaczmarczyk
 10. Maciej Dawid Kunysz
 11. Justyna Kalina Ochędzan
 12. Teresa Tiszbierek
 13. Waldemar Weihs

 

Zespół do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

 1. Piotr Drygała
 2. Łukasz Tomasz Gojke
 3. Anna Grygierek
 4. Wojciech Jachimowicz
 5. Teresa Tiszbierek – Przewodnicząca Zespołu

 

Zespół do spraw Gospodarki i Rozwoju

 1. Mariusz Bulski
 2. Łukasz Domagała
 3. Łukasz Tomasz Gojke
 4. Bożena Lisowska – Przewodnicząca Zespołu
 5. ks. Stanislaw Słowik

 

Zespół do spraw Interwencji

 1. Bogusław Janusz Cebulski
 2. Łukasz Tomasz Gojke – Przewodniczący Zespołu
 3. Przemysław Jaśkiewicz
 4. Kamil Sieratowski
 5. Waldemar Weihs
 6. Mirosława Widurek
 7. Maciej Andrzej Zarębski

 

Zespół do spraw Społecznych, Rodziny i Dziedzictwa Narodowego

 1. Zbigniew Barciński
 2. Bogusław Janusz Cebulski
 3. Łukasz Tomasz Gojke
 4. Przemysław Jaśkiewicz
 5. Bożena Lisowska
 6. Justyna Kalina Ochędzan
 7. Marzena Pieńkosz-Sapieha – Przewodnicząca Zespołu
 8. Adam Ptasiński
 9. ks. Stanisław Słowik
 10. Aleksander Waszkielewicz
 11. Mirosława Widurek
 12. Maciej Andrzej Zarębski

 

Zespół do spraw Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

 1. Krzysztof Balon
 2. Łukasz Domagała
 3. Piotr Drygała
 4. Alicja Gawinek
 5. Wojciech Kaczmarczyk
 6. Maciej Dawid Kunysz
 7. Cezary Miżejewski
 8. Justyna Kalina Ochędzan – Przewodnicząca Zespołu
 9. Adam Ptasiński
 10. Waldemar Weihs

 

Zespół do spraw Komunikacji Społecznej

 1. Paweł Backiel
 2. Bogusław Janusz Cebulski - Przewodniczący Zespołu
 3. Wojciech Dec
 4. Alicja Gawinek
 5. Łukasz Tomasz Gojke
 6. Maciej Dawid Kunysz
 7. Bożena Lisowska
 8. Justyna Kalina Ochędzan
 9. Marzena Pieńkosz-Sapieha
 10. Adam Ptasiński
 11. Waldemar Weihs
 12. Mirosława Widurek
 13. Maciej Andrzej Zarębski

 

Zespół do spraw Funduszy

 1. Krzysztof Balon
 2. Mariusz Bulski
 3. Wojciech Dec
 4. Łukasz Domagała
 5. Alicja Gawinek
 6. Piotr Krasuski
 7. Maciej Dawid Kunysz - Przewodniczący Zespołu
 8. Cezary Miżejewski
 9. Justyna Kalina Ochędzan
 10. Marzena Pieńkosz-Sapieha
 11. Mariusz Pruszyński
 12. Kamil Sieratowski
 13. Aleksander Waszkielewicz

Zespół do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych

 1. Bohdan Aniszczyk
 2. Krzysztof Balon
 3. Łukasz Domagała
 4. Łukasz Tomasz Gojke
 5. Cezary Miżejewski
 6. Marzena Pieńkosz-Sapieha
 7. Mirosława Widurek – Przewodnicząca Zespołu
 8. Maciej Andrzej Zarębski

Zespół doraźny do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej

 1. Paweł Backiel
 2. Mariusz Bulski
 3. Bogusław Janusz Cebulski
 4. Łukasz Tomasz Gojke
 5. Wojciech Jachimowicz
 6. Przemysław Jaśkiewicz
 7. Mirosława Widurek
 8. Maciej Andrzej Zarębski – Przewodniczący Zespołu

 

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 04.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Wodzyńska

Opcje strony