UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Skargi, wnioski i petycje obywateli

Szanowna/y Pani/Panie,  

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

Przedstawiamy następującą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związkuz rozpatrywaniem skarg, wniosków, petycji, listów i pism składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty, zwanej dalej „korespondencją wpływającą” do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa adres e-mail: AD@kprm.gov.pl.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, adres e-mail: IOD@kprm.gov.pl.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania i załatwiania korespondencji wpływającej do KPRM a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny spoczywający na administratorze danych osobowych, który wynika z przepisów o postępowaniu administracyjnym i petycjach, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania i załatwienia korespondencji wpływającej oraz po ich załatwieniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania może być nierozpatrzenie korespondencji wpływającej.

Źródła danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą lub od innych osób fizycznych albo innych podmiotów składających korespondencję wpływającą do KPRM.

Kategorie odnośnych danych

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą korespondencję wpływającą do KPRM.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • usunięcia,
 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Uprzejmie informujemy, że do rozpatrywania skarg, wniosków, petycji oraz listów kierowanych do Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyznaczony jest Departament Spraw Obywatelskich.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Szczegółowe informacje o petycjach znajdą Państwo w odrębnej zakładce dotyczącej petycji (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/skargi-wnioski-i-petycj/petycje/3350,Petycje.html).

Jak składać skargi, wnioski:

Skargi i wnioski można składać pisemnie:

- na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

bądź

bezpośrednio w biurze podawczym (w godz. 8.15 - 16.15)
przy al. J. Ch. Szucha 14.

- pocztą elektroniczną na adres kontakt@kprm.gov.pl.

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

- faksem pod nr +48 22 694 68 83.

- skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Departamentu Spraw Obywatelskich.

 

UWAGA!!!
W związku z obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiEM się COVID-19 informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich  zostały wstrzymane do odwołania!!!

PROSIMY O KIEROWANIE KORESPONDENCJI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ, E-PUAP ORAZ POCZTY ELEKTRONICZNEJ E-MAIL: KONTAKT@KPRM.GOV.PL

 

Osobiste przyjęcia interesantów (przez pracownika dyżurnego Departamentu Spraw Obywatelskich) w sprawach skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich odbywają się w budynku KPRM przy al. J. Ch. Szucha 14. w pokoju przyjęć interesantów w godzinach:

Poniedziałki: 13:00 – 17:00

Środy: 12:00 – 16:00

Kontakt z członkami kierownictwa Departamentu możliwy jest w każdy poniedziałek (w godz. 10:00 – 15:00), po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem Departamentu (tel. 22 694 61 25).

 

Przy przygotowywaniu skargi lub wniosku możecie Państwo skorzystać z niniejszego formularza:

formularz skargi/wniosku

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności, przewlekłego lub biurokratycznego prowadzenia spraw.

Wnioski mogą dotyczyć m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania danego urzędu, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom.

Przy składaniu skarg, wniosków i petycji prosimy pamiętać, że urzędy administracji publicznej przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości. W przypadku wątpliwości, czy do załatwienia Państwa sprawy właściwy jest Prezes Rady Ministrów, prosimy nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikami Departamentu Spraw Obywatelskich (tel. 222 500 115).

UWAGA:

Gdyby Państwo zamierzali przesłać skargę lub wniosek w innej formie niż powyższe formularze, należy pamiętać, że skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres  wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu mogą być pozostawione bez rozpoznania. Zasada ta dotyczy również innych sygnałów obywatelskich wpływających do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jeżeli uznają Państwo za uzasadnione, w kierowanej do Kancelarii korespondencji można zastrzec, że zawarte w pismach dane osobowe nie powinny być przekazywane innym organom administracji.

Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności (sprawy rozpatrywane w trybie art. 239 § 1 Kpa).

Informacja w sprawie przyjęć interesantów doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:

Kontakt z pracownikiem Departamentu jest możliwy za pośrednictwem osoby przybranej lub poprzez zamówienie nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM - Polski System Języka Migowego, SJM - System Języka Migowego):

 • Chęć skorzystania z pomocy osoby przybranej należy zgłosić pisemnie co najmniej na jeden dzień roboczy przed planowaną wizytą. W tym celu należy wypełnić

oraz przesłać go:

 • drogą elektroniczną na adres: kontakt@kprm.gov.pl
 • lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Obywatelskich, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

i przesłać go korzystając z jednego z adresów wskazanych powyżej. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Kancelarii.

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Kancelarii przez wejście główne (Al. Ujazdowskie 1/3).
  W celu zapewnienia Państwu sprawnej obsługi wizyty ze strony urzędu prosimy o wcześniejsze poinformowanie, w wybrany sposób, że chcą Państwo skorzystać z wejścia głównego

Informacja o skargach, wnioskach oraz sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2016 r.

Informacja o skargach, wnioskach oraz sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2017 r.

Informacja o skargach, wnioskach oraz sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2018 r.

Informacja o skargach, wnioskach oraz sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2019 r.

Informacja o skargach, wnioskach oraz sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w I kwartale 2020 r.

Informacja o skargach, wnioskach oraz sygnałach obywatelich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w II kwartale 2020 r.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Chełchowska Departament Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry