UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach petycją: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Komórką rozpatrującą petycje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest Departament Spraw Obywatelskich.

Przy składaniu petycji prosimy pamiętać, że adresaci petycji przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości.

Petycje kierowane do Prezesa Rady Ministrów RP można nadsyłać:

 • pocztą tradycyjną na adres:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Departament Spraw Obywatelskich
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa
 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kprm.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
 • faksem pod nr +48 22 694 68 83.
 • doręczać bezpośrednio do Biura Podawczego KPRM, przy al. J. Ch. Szucha 14
  (w godz. 8.15 - 16.15 od poniedziałku do piątku)
   

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”

Petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
 2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
 3. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z ustawą o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

Przy składaniu petycji możecie Państwo skorzystać z niniejszego formularza:

Informacje przydatne przy składaniu petycji:

Ścieżki postępowania z petycjami, czyli co się dzieje z petycją?

                                                  petycja                                                              petycja wielokrotna

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Kancelarii przez wejście główne (Al. Ujazdowskie 1/3).
  W celu zapewnienia Państwu sprawnej obsługi wizyty ze strony urzędu prosimy o wcześniejsze poinformowanie, w wybrany sposób, że chcą Państwo skorzystać z wejścia głównego.

 

I. Skany petycji rozpatrywanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w 2015 r.:

1. Petycja w sprawie anonimizacji dokumentów zawierających informację publiczną:

1.Petycja w sprawie anonimizacji dokumentów zawierających informację publiczną:

- data wpływu 7 października 2015 r.;

- 16 listopada 2015 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

II. Skany petycji rozpatrywanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w 2016 r.:

1. Petycja w sprawie zniesienia zmian czasu urzędowego w okresie letnim:

- data wpływu 15 stycznia 2016 r.;

- 16 lutego 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

2. Petycja w sprawie umieszczenia tablicy z godłem RP oraz tablicy urzędowej na budynku siedziby Prezesa RM oraz w sprawie określenia polityki umieszczania / usuwania flaf UE na budynkach siedzib organów i instytucji państwowych, organów gminy, a także w salach posiedzeń tych organów.

- data wpływu 25 listopada 2015 r,;

- 3 lutego 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

3. Petycja w sprawie zmian czasu z zimowego na letni:

- data wpływu: 30 marca 2016 r.;

- 12 kwietnia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

4. Petycja w sprawie wykluczenia cyfrowego:

- data wpływu: 1 marca 2016 r.;

- 5 maja 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycje.

5. Petycja w sprawie napisów w przekazach audiowizualnych:

- data wpływu: 22 marca 2016 r.;

- 18 maja 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

6. Petycja w sprawie Trybunału Konstytucyjnego:

- data wpływu: 17 marca 2016 r.;

- 15 czerwca 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

7. Petycja w sprawie uchylenia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego:

- data wpływu: 24 maja 2016 r.;

- 30 czerwca 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

8. Petycja w sprawie wprowadzenia zróżnicowanych kryteriów naboru do służb specjalnych:

- data wpływu 12 lipca 2016 r.;

- 18 sierpnia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

9. Petycja w sprawie narastających przejawów nienawiści na tle rasowym, etnicznym, narodowościowym, religijnym i wyznaniowym w Polsce:

- data wpływu: 18 sierpnia 2016 r.;

- 21 listopada 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

10. Petycja w sprawie wystąpienia Prezesa RM z wnioskiem do TK o zbadanie zgodności art. 137 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucją:

- data wpływu: 23 sierpnia 2016 r.;

- 7 listopada 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.    

 

III. Skany petycji rozpatrywanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w 2017 r.:

1. Petycja w sprawie uruchomienia procedury zmierzajacej do wypowiedzenia przez Polskę ratyfikowanej Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporzadzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.:

- data wpływu: 13 października 2016 r.;

- 13 stycznia 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

2. Petycja w sprawie kampanii dotyczącej uświadamiania społeczeństu zagrożeń płynących z Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej:

- data wpływu: 24 październik 2016 r.;

- 18 stycznia 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

3. Petycja w sprawie wyznaczenia podmiotu wiodącego w sprawie przeprowadzenia procedury prawnej prowadzącej do wypowiedzenia Konwencji o zapobieganiu i zawalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej:

- data wpływu: 22 listopada 2016 r.;

- 19 stycznia 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

4. Petycja w sprawie zapewnienia równej i pełnej ochrony wszystkim dzieciom - w projektach ustaw o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, domowej, w rodzinie i w innych obszarach oraz pozostałych działaniach z tego zakresu przygotowanych przez Pełnomocnika Rządu ds. Rownego Traktowania:

- data wpływu 12 grudnia 2016 r.;

- 19 stycznia 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

5. Petycja w sprawie publikowania w Cetralnym Repozytorium Informacji Publicznej rejestru zawieranych umów:

- data wpływu: 23 stycznia 2017 r.

- 21 kwietnia 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

6. Petycja w sprawie ustalenia jednolitego wzoru oświadczenia majątkowego oraz uregulowania obowiazku wypełniania oświadczeń w sposób elektroniczny:

- data wpływu: 24 marca 2017 r.

- 22 czerwca 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

7. Petycja w sprawie zmian "Zasad Techniki Prawodawczej"

- data wpływu: 20 czerwca 2017 r.

- 15 września 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

8. Petycja w sprawie działań legislacyjnych w celu zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowaego,       Służby  Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 708 zez zm.)

- data wpływu: 25 sierpnia 2017 r.

- 10 października 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

9. Petycja w sprawie skierowania projektu ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów (UD75).

-data wpływu: 28 sierpnia 2017 r.

- 27 października 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

10. Petycja "Tak dla uchodźców".

- data wpływu: 6 października 2017 r.

- 8 listopada 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

11. Petycja w sprawie "opublikowania na stronie internetowej premier .gov.pl oraz w TVP i TVP INFO w całości stenogramów ze spotkań ówczesnego Premiera RP Donalna Tuska z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej, które odbyły się 10 listopada i 11 grudnia 2010 r."

- data wpływu: 6 października 2017 r.

- 25 października 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

12. Petycja w sprawie "opublikowania na stronie internetowej premier.gov.pl oraz TVP i TVP INFO dokumentów rządowych, strategicznych decyzji kluczowych dla państwa polskiego podejmowanych przez ówczesnego premiera Pana Donalda Tuska w latach 2007 - 2014 które mogłyby być działaniem na szkodę państwa polskiego".

- data wpływu: 7 października 2017 r.

- 25 października 2017 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję

IV. Skany petycji rozpatrywanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w 2018 r.:

1. Petycja w sprawie zmiany nazwy Ministerstwa Sprawiedliwości na Ministerstwo Prawa.

- data wpływu: 13 listopada 2017 r.

- 9 lutego 2018 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

2. Petycja w sprawie zamieszczania na stronie internetowej skanów odpowiedzi na petycje.

-data wpływu: 17 listopada 2017 r.

- 20 lutego 2018 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

Petycja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2006 o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy z dnia 24 maja 2002 o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu w zakresie możliwości pełnienia służby przez osoby głuche i niesłyszące.

- data wpływu: 24 stycznia 2018 r.

- Pismem z dnia 15 lutego 2018 r. wystąpiono do ABW, AW oraz CBA o przesłanie stanowiska w sprawie zagadnień poruszonych w petycji.

-18 kwietnia 2018 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję informując, że aktualnie brak jest podstaw prawnych do zmiany przepisów zgodnie z postulatami zawartymi w przedłożonej petycji.

4. Petycja w sprawie publikacji wynagrodzeń osób zajmujących kierowniecze stanowiska państwowe.

- data wpływu: 25 lutego 2018 r.

- 22 maja 2018 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję informując, że art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej precyzuje, jakie obowiązki nakłada ustaowodawca na określone podmioty odnośnie udostępniania na stronach BIP  informacji publicznych.

5. Petycja w sprawie utworzenia grupy specjalistów zajmujących się odpowiedziami na zadawane przez obywateli zapytania o aktualny stan prawny różnych problemów”.

-data wpływu: 12 marca 2018 r.

-29 maja 2018 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję, informując o negatywnym sposobie jej rozpatrzenia, o obowiązywaniu ustawy o działach administracji rządowej (Dz.U. 1997 Nr 141 poz. 943), możliwości korzystania z Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP), o portalu www.obywatel.gov.pl, czynnej infolinii – informacji dla obywatela oraz usługach darmowej pomocy prawnej.

6. Petycja w sprawie zmiany nazwy Dziennika Ustaw RP na Dziennik Praw RP.

- data wpływu: 27 oraz 28 marca 2018 r.

- 30 maja 2018 udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję, informujac o nieuwzględnieniu postulatu w niej zawartego.

7. Petycja w sprawie zamieszczania na stronie internetowej KPRM skanów wszystkich dokumentów wytworzonych w związku z postępowaniem rozpatrywania petycji, a w szczególności skanu zawiadomienia "o sposobie załatwienia petycji".

- data wpływu: 8 maja oraz  23 maja 2018 r.

- 9 czerwca 2018 r. udzielono odpowiedzi piszącemu, informując, że petycja w części dotyczącej zamieszczania skanów odpowiedzi na petycję została pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na fakt, iż składający petycję otrzymał odpowiedź w tej sprawie. W części dotyczącej publikowania wszystkich dokumentów powstających w trackie procesu petycyjnego - postulat piszącego nie został uznany za zasadny.

8. Petycja w sprawie "ustalenia księgi znaku dla symboli narodowych RP".

- data wpływu: 9 kwietnia 2018 r.

-10 lipca 2018 r. udzielono odpowiedzi piszącemu, informując, iż wszelkie kwestie prawne związane z polskimi symbolami narodowymi reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

9. Petycja w sprawie "przeprowadzenia kontroli pracy Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zapewnienia porządku przestrzennego w kraju o raz utworzenia miedzyresortowego komitetu w celu opracowania projektu rozwiązań legislacyjnych reformujących system planowania przestrzennego'.

- data wpływu: 7 czerwca 2018 r.

- 7 września 2018 r. udzielono odpowiedzi

- 10 września 2018 r. udzielono odpowiedzi składającemu petycję, informując iż kontrola w MIiR w zakresie postulowanym przeprowadzona była w 2017 r. przez NIK dlatego też KPRM nie planuje jej przeprowadzenia. Ponadto wskazano przesłanki niezbedne do utworzenia komitetu RM oraz podmiotów opiniodawczo-doradczych PRM wskazując jednocześnie na powołanie takiego podmiotu w MiR.

10. Petycja w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

- data wpływu: 18 lipca 2018 r.

- 7 września 2018 r. udzielono odpowiedzi informując, iż postulat dotyczący zniesienie możliwości wnoszenia skarg i wniosków telegraficznie i dalekopisem jest postulatem, który zapewne zostanie wzięty pod uwagę, gdy rozpoczną się pracę nad zmianą w/w rozporządzenia.

11. Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy w zakresie zmiany tresci Preambuły Konstytucji RP.

-data wpływu 27 sierpnia 2018 r.

- 27 listopada 2018 r. udzielono odpowiedzi informując o charakterze Preambuły i informując o obowiązujących wymogach w zakresie jej zmiany.

V. Skany petycji rozpatrywanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w 2019 r.:

1. Petycja w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) postulująca zawarcie odrębnego trybu udzielania odpowiedzi na skargi lub wnioski składane przez grupy osób w tej samej sprawie.

- data wpływu: 21 maja 2019 r.

- 27 czerwca 2019 udzielono odpowiedzi informując, że zawarty w petycji postulat  zostanie wzięty pod uwagę, gdy rozpoczną się pracę nad zmianą w/w rozporządzenia.

2. Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

- data wpływu: 4 lipca 2019 r.

- 4 września 2019 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję wyjaśniając dlaczego prawidłowość składania podpisu przez sekretarzy i podsekretarzy stanu pod aktami prawnymi wydawanymi przez ministra, jako organu administracji publicznej, nie powinna budzić wątpliwości.

3. Petycja w sprawie zmiany rozporządzeia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46) postulująca wykreślenia dalekopisu jako formy złożenia skargi/wniosku, braku konieczności podawania adresu w przypadku skarg składanych drogą elektroniczną oraz dopuszczenia możliwości przesyłania odpowiedzi na skargę za pomocą poczty elektronicznej.

-data wpływu: 12 lipca 2019 r.

- 2 sierpnia 2019 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję informując, że zawarte w petycji postulaty  zostaną wzięte pod uwagę, gdy rozpoczną się pracę nad zmianą w/w rozporządzenia.

4. Petycja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U z 2018 r. poz. 2387 z późn. zm.)

-data wpływu: 16 lipca 2019 r.

-23 października 2019 r. udzielono odpowiedzi wwnoszącemu petycję wykazując, że brak jest podstaw do podjęcia inicjatywy w zakresie rozpoczęcia prac legislacyjnych, zgodnie z postulatami zawartymi w przedłożonej petycji.

5. Petycja w sprawie sytuacji w Poczcie Polskiej S.A.

- data wpływu: 14 czerwca 2019 r.

- 29 sierpnia 2019 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycje, odnosząc się do postulatów w niej zawartych.

6. Petycja w sprawie m. in. utworzenia ogólnokrajowego portalu zbiórek publicznych (rozpatrywana przez KPRM tylko w zakresie pkt. 8).

- data wpływu: 18 listopada 2019 r.

- 30 grudnia 2019 r. udzielono odpowiedzi wnoszącej petycję informując o instnieniu portalu zbiorki.gov.pl, która zawiera dane o wszystkich zbiórkach publicznych prowadzonych na terenie kraju.

VI. Skany petycji rozpatrywanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w 2020 r.:

1. Petycja "w sprawie okoliczności wynikających m. in. ze stosunku służbowego byłego funkcjonraiusza".

- data wpływu: 14 stycznia 2020 r.

- 24 lutego 2020 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję, informując o prawie do podejmowania działań w trybie postępowania karnego lub cywilnego, a także braku możliwości skutecznego żądania o mianowanie na stanowisko służbowe zaszeregowane do wyższej grupy uposażenia zasadniczego.

2. Petycja "w sprawie poszerzenia kręgu pracowników uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji PBK S.A.".

- data wpływu: 6 marca 2020 r.

- 28 maja 2020 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję informując go o braku możliwości uwzględnienia postulatu rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do nieodpłatnych akcji Skarbu Państwa".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Ogłoszenia o oczekiwaniu na dalsze petycje, które rozpatrywane będą na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195) jako petycje wielokrotne:

 

VIII. Rozpatrzone petycje wielokrotne

 

1. Petycja w sprawie dezyderatu Komisji Sejmowej do Spraw Petycji w zakresie projektu ustawy dotyczącego ochrony życia poczętego (składana do 10 marca 2017 r.)

skan petycji

odpowiedź na petycję

odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2. Petycja w sprawie działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych.

skan petycji

odpowiedź na petycję

3. Petycje w sprawie"publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. "

skan petycji

odpowiedź na petycję

4. Petycja w sprawie w sprawie systemu zmian czasu

skan petycji

odpowiedź na petycję

5. Petycja w sprawie niewlaściwego, zdaniem wnoszących petycję, wykonywania przez Ministra Środowiska  powierzonych mu zadań.

skan petycji

odpowiedź na petycję

6. Petycja w sprawie wypowiedzenia konwencji stambulskiej.

skan petycji

odpowiedź na petycję

7. Petycja w sprawie odrębnego trybu procedowania projektu UD 392 (projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy)

skan petycji

odpowiedź na petycję

 

 

 

IX. Petycje wielokrotne przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach do rozpatrzenia właściwym podmiotom:

1. Petycja w sprawie kwot renty socjalnej i zasiłku pielegnacyjngo:

- data wpływu: od 23 lutego 2016;

- przekazywano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

2. Petycja w sprawie zakazu hodowli zwierząt futerkowych:

- data wpływu: od 23 lutego 2016 r.;

-  przekazywano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi, a natępnie do Sejmu RP - w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

3. Petycja w sprawie wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym:

- data wpływu: od 14 marca  2016 r.

-  przekazywano do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. Petycja w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych:

- data wpływu: od 23 marca 2016 r.;

- przekazywano do Komisji Infrastruktury Sejmu RP w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

5. Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczacych karania grzywną matek nie realizujących kontaktów dzieci z ojcami:

- data wpływu: od 29 kwietnia 2016 r.;

-  przekazywano do Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

6. Petycja w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brula:

- data wpływu: 30 maja 2016 r.;

- przekazywano do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

7. Petycja w sprawie zmian w wycenach procedur kardiologicznych:

- data wpływu: od 27 czerwca 2016 r.;

- przekazywano do Ministerstwa Zdrowia w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

8. Petycja w sprawie likwidacji Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie:

- data wpływu: od 7 lipca 2016 r.;

- przekazywano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

9. Petycja w sprawie dostępnosci leku na SMA (rdzeniowy zanik mięśni):

- data wpływu: od 17 października 2016 r.;

-  przekazywano do Ministerstwa Zdrowia w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

10. Petycja w sprawie budowy fermy hodowli norki amerykańskiej:

- data wpływu: od 13 grudnia  2016 r.;

- przekazywano do Ministerstwa Środowiska w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

11. Petycja w sprawie udzielenia pomocy uchodźcom z Syrii:

- data awpływu: od 22 grudnia 2016 r.;

- przekazywano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

12. Petycja w sprawie nowelizacji koncesji paliwowych:

-data wpływu: od 9 stycznia 2017 r.;

- przekazywano do Urzędu Regulacji Energetyki w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

13. Petycja dotycząca podjęcia działań majacaych na celu polepszenie jakosci powietrza:

-data wpływu: od 17 stycznia 2017 r.;

- przekazywano do Ministerstwa Środowiskai w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

14. Petycja dotycząca nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

-data wpływu: od 3 lutego 2017 r.

- przekazywano do Ministerstwa Środowiska w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

15. Petycja dotycząca usuniecia z repertuaru spektaklu "Klątwa" wystawianego w Teatrze Powszechnym

-data wpływu: od 22 lutego 2017 r.

- przekazywano do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

16. Petycja dotycząca zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywnosci.

-data wpływu: od 24 lutego 2017 r.

- przekazywano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

17. Petycja dotycząca uchylenia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

-data wpływu: od 24 lutego 2017 r.

- przekazywano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

18. Petycja dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach majacych zastosowanie w ochronie zdrowia.

- data wpływu: od 13 marca 2017 r.

- przekazywano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

19. Petycja dotycząca pozostawienia na liście zakazanych odmiam roślin gatunków roślin, które zostały wykreślone z katalogu wspólnotowego i krajowego.

- data wpływu: od  1 marca 2017 r.

-  przekazywano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi, a natępnie do Sejmu RP - w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

20. Petycja dotycząca sytuacji gejów w Czeczeni.

- data wpływu: od 12 kwietnia 2017 r.

- przekazywano do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

21.Petycja w sprawie wypłaty świadczeń osłonowych byłym pracownikom PGNiG Technologie S.A.

- data wpływu: od 2 lipca 2017 r.

- przekazywano do Ministerstwa Energii w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

22. Petycja w sprawie podjęcia działań przyspieszających powstanie ustawy umożliwiającej byłym pracownikom górniczym wypłatę ekwiwalntu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów przedsiębiorstw górniczych.

- data wpływu: od 18 lipca 2017 r.

- przekazywano do Ministerstwa Energii w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

23. Petycja w sprawie budowy drogi S-1 na odcinku od Zwardonia do Milówki.

-data wpływu: od 31 lipca 2017 r.

- przekazywano do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

24. Petycja w sprawie budowy drogi ekspresowej S-74.

-data wpływu: od 6 września 2017 r.

- przekazywano do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

25. Petycja w sprawie nieprawidłowości w fudnuszach inwestycyjnych FIZAN

-data wpływu: od 16 sierpnia 2017 r.

-przekazano do Urzędu Komisji Nadozru Fiansowego w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

26. Petycja w sprawie sprzeciwu wobec projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

-data wpływu: od 11 października 2017 r.

-przekazano do Ministerstwa Zdrowia w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

27. Petycja w sprawie sprzeciwu wobec projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

-data wpływu: od 11 października 2017 r.

-przekazano do Ministerstwa Zdrowia w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

28. Petycja sprzeciwu wobec przymusu szczepień dorosłych.w sprawie sprzeciwu wobec projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

- data wpływu: od 13 października 2017 r.

- przekazano do Ministerstwa Zdrowia w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

29. Petycja w sprawie ustanowienia świadczenia kompensacyjnego z tytułu niepełnosprawności.

- data wpływu: od 15 listopada 2017 r.

- przekazywano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

30. Petycja w sprawie sprzeciwu wobec polityki Państwa dotyczącej zawodu nauczyciela.

-data wpływu: od 19 lutego 2018 r.

-przekazywano do Ministerstwa Edukacji Narodowej w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

31. Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

-data wpływu: od 15 lutego 2018 r.

-przekazywano do Ministerstwa Infrastruktury w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

32. Petycja w sprawie reorganizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

-data wpływu: od 15 lutego 2018 r.

-przekazywano do Ministerstwa Infrastruktury w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

33. Petycja w sprawie "podjęcia zdecydowanych działań na rzecz zapewnienia szacunku i godności osobom niepełnosprawnym, w szczególnosci dzieciom z Zespołem Downa oraz innymi wadami genetycznymi i chorbami"

-data wpływu: od 19 marca 2018 r.

-przekazywano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

34. Petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu zagwarantowanie wolnosci wypowiedzi w mediach społecznościowych.

-data wpływu: od 20 marca 2018 r.

-przekazywano do Ministerstwa Cyfryzacji w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

35. Petycja w sprawie złego stanu dróg w województwie warmińsko-mazurskim.

-data wpływu: od 5 kwietnia 2018 r.

-przekazywano do Ministerstwa CInwestycji i Rozwoju w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

36. Petycja w sprawie "podjęcia stanowczych i realnych działań mających na celu eliminację i zapobieganie przestępstwom o podłożu ksenofobicznym, rasistowskim, homofobicznym czy antysemickim (...)" .

-data wpływu: od 9 kwietnia 2018 r.

-przekazywano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

37. Petycja w sprawie "podjęcia decyzji dotyczącej podatku od czynnosci cywilnoprawnych od kryptowalut".

-data wpływu: od 10 kwietnia 2018 r.

-przekazywano do Ministerstwa Finansów w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

38. Petycja w sprawie "zmiany przebiegu obwodnicy dzielnicy Wesoła".

-data wpływu: od 12 kwietnia 2018 r.

-przekazywano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

39. Petycja w sprawie zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

-data wpływu: od 26 kwietnia 2018 r.

-przekazywano do Ministertwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

40. Petycja w sprawie "podjęcia zdecydowanego działania w celu zabezpieczenia interesów inwestorów oraz interesu Państwa w związku z zagrożeniem, jakie niesie planowany podział Banku Raiffeisen".

- data wpływu: od 25 maja 2018 r.

-przekazano do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

41. Petycja w sprawie przyznania dodatkowych uprawnień Służbom Mundurowym, Więziennym oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

-data wpływu: od 23 lipca 2018 r.

-przekazano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Finansów w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

42. Petycja w sprawie tworzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z niepełnosprawnosciami.

- data wpływu: od 25 lipca 2018 r.

- -przekazano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

43. Petycja w sprawie "dalszego procedowania ustawy zabraniającej okrutnego uboju rytualnego i hodowli zwierząt futerkowych".

- data wpływu: od 19 sierpnia 2018 r.

- przekazano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

44. Petycja w sprawie „uchwalenia nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary i zmianie niektórych ustaw”.

- data wpływu: od 27 sierpnia 2018 r.

- przekazano do Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

45. Petycja w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

- data wpływu: od 12 września 2018 r.

- przekazano do Ministerstwa Zdrowia w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

46. Petycja w sprawie produkcji energii oraz inwestowania w nowe technologie.

- data wpływu: od 30 listopada 2018 r.

- przekazano do Ministerstwa Energii w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

47. Petycja "Nie dla zmian czasu urzędowego w Polsce"

- data wpływu: od 16 listopada 2018 r.

- przekazano do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

48. Petycja w sprawie podniesienia płac pracowników prokuratury oraz „uchwalenia planu modernizacji prokuratury (…)”.

-data wpływu: od 21 grudnia 2018 r.

- przekazano do Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

49. Petycja w sprawie  „ratowania polskiej przyrody i natychmiastowego wstrzymania masowych polowań na dziki”

- data wpływu: od 7 stycznia 2019 r.

- przekazano do Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

50. Petycja w sprawie "rozpowszechniania materiałów z 4 Miedzynarodowej Konferencji na Temat Wspólnego Rodzicielstwa".

- data wpływu: od 18 stycznia 2019 r.

- przekazano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

51. Petycja w sprawie regulacji prawnych z zakresu uprawy produktów GMO.

- data wpływu: od 6 marca 2019 r.

- przekazano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

52. Petycja w sprawie "wstrzymania działań legislacyjnych na rzecz wprowadzenia sieci 5G".

- data wpływu: od 6 marca 2019 r.

- przekazano do Ministerstwa Cyfryzacji w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

53. Petycja w sprawie „ochrony szkół przed seksualna indoktrynacją”.

-data wpływu: od 13 marca 2019 r.

- przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

54. Petycja w sprawie utworzenie województwa środkowopomorskiego.

- data wpływu: od 28 marca 2019 r.

- przekazano do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

55. Petycja w sprawie „powstrzymania projektu rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”.

- data wpływu od 24 kwietnia 2019 r.

- przekazano do Ministerstwa Środowiska w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

56. Petycja w sprawie „objęcia ścisłym nadzorem i podjęcia wszelkich możliwych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości w inwestycji  realizowanej przez Polskie Sieci Energetyczne S.A.  polegającej na budowie linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów (…)”.

- data wpływu od 15 maja 2019 r.

- przekazano do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

57. Petycja w sprawie "bezwzględnego utrzymania obowiązującej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz dni wolne”.

- data wpływu: od 21 maja 2019 r.

- przekazano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

58. Petycja w sprawie odrzucenia projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

- data wpływu: od 23 października 2019 r.

- przekazano do Ministerstwa Zdrowia w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

59. Petycja w sprawie „usystematyzowania, doprecyzowania i zmian w prawie, pozwalających na bezpieczne planowanie łączenia roli kobiety matki z rolą kobiety przedsiębiorcy”.

- data wpływu: od 11 października 2019 r.

- przekazano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

60. Petycja w sprawie refundacji leku dla dzieci chorujacych na nowotwór - neuroblastoma.

- data wpływu: od 6 grudnia 2019 r.

- przekazano do Ministerstwa Zdrowia w terminie zgodnym z art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

X. Petycje rozpatrywane przez organy obsługiwane przez KPRM:

1. Petycja w sprawie zainicjowania działań mających na celu wprowadzenie do ustawy o służbie cywilnej przepisów ustanawiających odznakę honorową "W służbie Rzeczypospolitej Polskiej" oraz medal "Za zasługi dla Służby Cywilnej".

- data wpływu:  8 września  2017 r.;

- 9 października 2017 r.  udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję informując, iż podczas prac nad nowelizacją ustawy o służbie cywilnej zgłoszona propozycja  zostanie przeanalizowana i rozważona.

2. Petycja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dotycząca nagrody jubileuszowej.

- data wpływu: 16 czerwca 2019 r.;

- 26 lipca 2019 r.  udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję informując, iż podczas prac nad nowelizacją ustawy o służbie cywilnej zgłoszona propozycja  zostanie przeanalizowana i rozważona.

3. Petycja w sprawie "wstrzymania działań skierowanych wobec urzędnikow korpusu służby cywilnej, w tym planowanych redukcji etatów (...)"

- data wpływu: 1 czerwca 2020 r.

-17 czerwca 2020 r. udzielono odpowiedzi wskazując, że regulacja tzw. "tarczy 2.0" stwarza jedynie prawane mozliwosci dla ewentualnych działań, w przypadku podjęcia przez Radę Ministrów decyzji o potrzebie wydania przedmiotowego rozporządzenia. Odniesiono się również do celow ustawy, warunków wydania rozporządzenia oraz przewidzianych sposobów ograniczania kosztów osobowych.

 


 

XI. Wystapienia zbiorowe w tej samej sprawie przekazywane zgodnie z właściwością do właściwych podmiotów:

1) Wystąpienia nauczycieli oraz rodziów uczniów dotyczące poprawy sytuacji materialnej nauczycieli oraz „zakończenia obecnego kryzysu w systemie edukacji”.

- data wpływu: od 15 kwietnia 2019 r.

- przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2) Wystąpienia dotyczące uchwalenia przez  amerykańską Izba Reprezentantów ustawy Just Act 447.

-data wpływu: od 4 kwietnia 2019 r.

-przekazano do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

3) wystapienia - „Apel o pilną realizację postulatów strajkowych nauczycieli” zebrane w ramach inicjatywy „Wrocław wspiera nauczycieli".

-data wpływu: 16 kwietnia 2019 r.

-przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4) wystąpienia w sprawie przestrzegania przez Polskę prawa międzynarodowego w kontekscie "nielegalnego uprowadzenia oraz przetrzymywania" 6 letniej dziewczynki przez jej matkę.

-data wpływu: 19 lutego 2020 r.

- przekazano do Ministerstwa Sprawiedliwości

5) wytąpienienia w sprawie alienacji rodzicielskiej w czasie epidemii Covid-19

data wpływu: od 10 maja 2020 r.

-przekazano do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej.

6) wystąpienia w sprawie "bezpłatnego zawieszenia kredytów" z uwagi epidemię Covid-19

data wpływu: od 4 maja 2020 r.

-przekazano do Ministerstwa Rozwoju.

7) wystąpienia w sprawie "ochrony rodziny oraz dziecka"

-data wpływu: od 2 czerwca 2020 r.

-przekazano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

8) wystąpienia w sprawie funduszu Retail Parks Fund Funduszy Inwestycyjnego Zamkniętych Aktywów Niepublicznych.

-data wpływu: od 18 czerwca 2020 r.

- przekazano do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rozpatrzone wystąpienia zbiorowe:

1) Wystapienia zbiorowe dotyczące wprowadzenia stanu klęśki żywiołowej w związku z epidemią Covid - 19.

udzielona odpowiedź

2) Wystapienia zbiorowe dotyczące odwołania Ministra Łukasza Szumowskiego z funkcji Ministra Zdrowia.

udzielona odpowiedź

 

 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministów

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministów

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Metadane

Data publikacji : 29.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Chełchowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry