Deklaracja dostępności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09.19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Żmijewska, email: bip@kprm.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 694 72 64 lub 22 694 74 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.

Pozostałe budynki Kancelarii znajdują się przy:

 • Al. Szucha 14 (Biuro Podawcze),
 • Al. Szucha 21 (budynek Articom Center),
 • ul. Sulkiewicza 16 (Archiwum Rady Ministrów),
 • ul. Krucza 36/Wspólna 6.

1. Dostępność architektoniczna budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3

Do Kancelarii prowadzą trzy wejścia:

 • wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.

Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć.

W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia.

W Kancelarii obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.

Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się:

 • na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego,
 • na drugim piętrze skrzydła B.

Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Podczas załatwiania spraw w urzędzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić taką potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą. Więcej informacji znajduje się w zakładce  Jak umówić się na spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami

W tym roku Kancelaria planuje kupić pętlę indukcyjną.

2. Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6

 • ul. Wspólna 6 - wejście do budynku jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami
 • ul. Żurawia 7/9 - wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Windy w budynku, które są przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, mają przyciski sterujące, które pozwalają na odczyt w alfabecie Braille’a. W windach jest też sygnalizacja dźwiękowa. Niektóre windy mają syntezator mowy.

Część toalet jest przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na dziedzińcu jest wyznaczone jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

3. Dostępność architektoniczna budynku przy Al. Szucha 21

Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Prosimy, aby osoba ze szczególnymi potrzebami, która planuje odwiedzić Kancelarię, zgłosiła przed umówioną wizytą, że potrzebuje asysty przy wejściu.

Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku.

Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.

4. Dostępność architektoniczna budynku Archiwum Rady Ministrów przy ul. Sulkiewicza 16

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności Kancelarii dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się w zakładce Jak umówić się na spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848)
 

 

do góry